Thumb b349ee40f0342309ee5e23f3c55b5bcc48337f67
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Susan Kolkman

Ik collecteer omdat:

Stein een vrolijke vriend van Pelle is & wij nog graag jaren plezier met hem willen hebben. Met het collecte geld kunnen wij bijdragen aan onderzoek om de kwaliteit van het leven van Duchenne kinderen te verbeteren. Iedere euro is hartelijk welkom. Groet Pelle en Susan
Tikkie
30

donaties

€ 162

ingezameld